Czym jest Dom Modlitwy

Dom Modlitwy jest częścią ruchu modlitewnego, który jest odpowiedzią na odnowienie miejsc nieustającej modlitwy w duchu Przybytku Dawida.

W TYM DNIU PODNIOSE SZAŁAS DAWIDOWY, KTÓRY UPADA, ZAMURUJĘ JEGO SZCZELINY, RUINY
JEGO PODŹWIGNĘ I JAK ZA DAWNYCH DNI GO ZBUDUJĘ… Am 9, 11

To miejsce jest otwarte dla wszystkich, którzy pragną trwać w zachwycie nad Jego pięknem i tęsknocie za powtórnym Jego przyjściem.

A DUCH I OBLUBIENICA WOŁAJĄ PRZYJDŹ Ap 22

Przygotowujemy drogi i prostujemy ścieżki, aby mógł wejść Król Chwały, trwając w uwielbieniu i modlitwie wytrwale i wiernie, marząc o nieustającej modlitwie dniem i nocą.

A KIEDY WZIĄŁ KSIĘGĘ, CZTERY ISTOTY ŻYJĄCE I 24 STARCÓW UPADŁO PRZED BARANKIEM, KAŻDY
MAJAC HARFĘ I ZŁOTE CZASZE PEŁNE KADZIDEŁ, KTÓRYMI SĄ MODLITWY ŚWIĘTYCH AP 5,8

Kim jesteśmy

Spotykamy się jako grupa wierzących chrześcijan, których łączy głębokie pragnienie nieustannego uwielbienia w duchu jedności. Chcemy by uwielbienie łączyło chrześcijan różnych wyznań, by było miejscem spełniania się modlitwy Jezusa:

 

„Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.”

 

NIEUSTANNA MODLITWA

Nieprzerwany czas Uwielbienia i wpatrywania się w piękno Pana, Rozważania Słowa śpiewem, Gorącego wstawiennictwa za sprawy miasta, kraju i świata oraz sprawy społeczne, które Duch Święty wzbudza w naszych sercach

Dlaczego powstają Domy Modlitwy

Pragniemy, aby modlitwa trwała w tym mieście nieustannie podobnie jak to jest w niebie. Wierzymy, że Bóg suwerennie wzbudza miejsca nieustannej modlitwy na całym świecie jak również w Polsce, które są wypełnieniem Jego obietnicy.

"Potem powrócę i odbuduję przybytek Dawida, który znajduje się w upadku. Odbuduję jego ruiny i wzniosę go, aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje - mówi Pan, który to sprawia. |
(Dz 15:16-17)

"... mówiąc dniem i nocą: Święty, Święty, Święty, Pan Bóg wszechmogący, Który był i Który jest, i Który przychodzi."
Ap 4,2-8

HARFA I CZASZA

W czasie naszych spotkań modlimy się w określonym modelu modlitwy,
w którym istotne są trzy elementy:

UWIELBIENIE

– Chrystocentryczne, skupione na Bogu
– gościmy i honorujemy z ogromną bojaźnią Obecność Boga
– uwielbienie jest prorocze, jako odpowiedź na to co Duch pozwala widzieć

ROZWAŻANIE SŁOWA

– to dalsze uwielbienie Boga w Jego Słowie
– rozważamy Słowo śpiewając antyfonalnie, tworząc refreny i korzystając z modelu Harfa i Czasza
– pragniemy by Słowo zamieszkiwało w nas z całym swym bogactwem i przez Słowo pragniemy
poznawać piękno Boga coraz bardziej

WSTAWIENNICTWO

– wstawiennictwo jest również prorocze, czyli zgodne ze Słowem i objawieniem
– wstawiamy się za wszystko o czym przekonuje nas Duch Święty – Poznań, Polskę, Izrael, pokolenie młodych, kościół, prześladowanych, miejsca konfliktów, bieżące sprawy i wiele innych
– opieramy się na modlitwach Apostołów i języku biblijnym